هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BatchMatMulV3

کلاس نهایی عمومی BatchMatMulV3

برش های دو تانسور را به صورت دسته ای ضرب می کند.

تمام برش‌های «Tensor» «x» و «y» را ضرب می‌کند (هر تکه را می‌توان به عنوان عنصری از یک دسته مشاهده کرد)، و نتایج منفرد را در یک تانسور خروجی با همان اندازه دسته‌ای مرتب می‌کند. هر یک از تکه‌های تکی را می‌توان به صورت اختیاری به یکدیگر متصل کرد (الحاق یک ماتریس به معنای جابجایی و مزدوج کردن آن است) قبل از ضرب، با تنظیم پرچم «adj_x» یا «adj_y» روی «True»، که به‌طور پیش‌فرض «نادرست» هستند.

تانسورهای ورودی «x» و «y» دو بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_x، c_x]» و «[...، r_y، c_y]» هستند.

تانسور خروجی 2 بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_o، c_o]» است، که در آن:

r_o = c_x اگر adj_x دیگری r_x c_o = r_y اگر adj_y دیگری c_y

به صورت زیر محاسبه می شود:

خروجی[...، :، :] = ماتریس (x[...، :، :]) * ماتریس (y[...، :، :])

توجه : «BatchMatMulV3» از پخش در ابعاد دسته ای پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر درباره پخش [اینجا] (http://docs.scipy.org/doc/numpy/user/basics.broadcasting.html).

کلاس های تو در تو

کلاس BatchMatMulV3.Options ویژگی های اختیاری برای BatchMatMulV3

روش های عمومی

استاتیک BatchMatMulV3.Options
adjX (بولی adjX)
استاتیک BatchMatMulV3.Options
adjY (Boolean adjY)
خروجی <V>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <V, T, U> BatchMatMulV3 <V>
ایجاد ( scope scope، Operand <T> x، Operand <U> y، Class<V> Tout، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات BatchMatMulV3 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <V>
خروجی ()
3-بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_o، c_o]».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک BatchMatMulV3.Options adjX (Boolean adjX)

مولفه های
adjX اگر «درست» است، برش‌های «x» را به هم متصل کنید. پیش‌فرض «نادرست» است.

عمومی استاتیک BatchMatMulV3.Options adjY (Boolean adjY)

مولفه های
adjY اگر «درست» است، برش‌های «y» را به هم متصل کنید. پیش‌فرض «نادرست» است.

خروجی عمومی <V> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا BatchMatMulV3 <V> ایجاد ( scope scope، Operand <T> x، Operand <U> y، Class<V> Tout، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات BatchMatMulV3 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ایکس 2-بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_x، c_x]».
y 2-بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_y، c_y]».
تاوت اگر مشخص نشده باشد، Tout با نوع ورودی یکسان است.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BatchMatMulV3

خروجی عمومی <V> خروجی ()

3-بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_o، c_o]».