BesselK0e

کلاس نهایی عمومی BesselK0e

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T گسترش شماره> BesselK0e <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> x)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BesselK0e جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
y ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ثابت BesselK0e <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> x)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BesselK0e جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BesselK0e

خروجی عمومی <T> y ()