هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BoostedTreesCenterBias

BoostedTreesCenterBias کلاس نهایی عمومی

پیشین را از داده های آموزشی محاسبه می کند (بایاس) و اولین گره را با پیشین logits پر می کند. یک Boolean برمی‌گرداند که نشان می‌دهد آیا باید مرکز کردن را ادامه داد یا خیر.

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <بولی>
continueCentering ()
بول، آیا باید به تمرکز سوگیری ادامه داد یا خیر.
شخص BoostedTreesCenterBias
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> treeEnsembleHandle، عملوند <شناور> meanGradients، عملوند <شناور> meanHessians، عملوند <شناور> L1، عملوند <شناور> L2)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesCenterBias را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی خروجی <بولی> continueCentering ()

بول، آیا باید به تمرکز سوگیری ادامه داد یا خیر.

عمومی استاتیک BoostedTreesCenterBias ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> treeEnsembleHandle، عملوند <شناور> meanGradients، عملوند <شناور> meanHessians، عملوند <شناور> L1، عملوند <شناور> L2)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesCenterBias را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
treeEnsemble Handle دسته به گروه درخت.
meanGradients یک تانسور با شکل=[logits_dimension] با میانگین گرادیان برای اولین گره.
معنی هسی یک تانسور با میانگین شکل=[logits_dimension] از هسین‌ها برای اولین گره.
l1 l1 ضریب تنظیم بر وزن برگ، در هر نمونه.
l2 l2 ضریب منظم سازی بر وزن برگ، در هر نمونه بر اساس.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BoostedTreesCenterBias