هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BoostedTreesExampleDebugOutputs

BoostedTreesExampleDebugOutputs کلاس نهایی عمومی

اشکال زدایی/خروجی های تفسیرپذیری مدل برای هر مثال.

تمام درخت‌ها را طی می‌کند و معیارهای اشکال‌زدایی را برای نمونه‌های جداگانه محاسبه می‌کند، مانند دریافت شناسه‌های ویژگی و لاجیت‌های تقسیم پس از هر تقسیم در مسیر تصمیم‌گیری که برای محاسبه مشارکت‌های ویژگی جهت‌گیری استفاده می‌شود.

روش های عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص BoostedTreesExampleDebugOutputs
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> treeEnsembleHandle، Iterable < عملوند <صحیح >> bucketizedFeatures، لانگ logitsDimension)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesExampleDebugOutputs را بسته بندی می کند.
خروجی <رشته>
examplesDebugOutputsSerialized ()
رتبه خروجی 1 تانسور حاوی یک پروتو به صورت رشته ای برای هر مثال.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BoostedTreesExampleDebugOutputs ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> treeEnsembleHandle، Iterable < عملوند <صحیح >> bucketizedFeatures، لانگ logitsDimension)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesExampleDebugOutputs را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ویژگی های bucketized فهرستی از تانسورهای رتبه 1 حاوی شناسه سطل برای هر ویژگی.
logitsDimension اسکالر، بعد لجیت ها، برای ساختن پروتوها در examples_debug_outputs_serialized.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BoostedTreesExampleDebugOutputs

عمومی خروجی <رشته> examplesDebugOutputsSerialized ()

رتبه خروجی 1 تانسور حاوی یک پروتو به صورت رشته ای برای هر مثال.