هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BoostedTreesPredict

عمومی BoostedTreesPredict کلاس نهایی

پیش‌بینی‌کننده‌های گروه رگرسیون افزایشی چندگانه را روی نمونه‌های ورودی و

لاجیت ها را محاسبه می کند. برای استفاده در هنگام پیش بینی طراحی شده است. از تمام درختان عبور می کند و امتیاز نهایی را برای هر نمونه محاسبه می کند.

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص BoostedTreesPredict
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> treeEnsembleHandle، Iterable < عملوند <صحیح >> bucketizedFeatures، لانگ logitsDimension)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesPredict را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>
logits ()
رتبه خروجی 2 تانسور حاوی لجیت برای هر مثال.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BoostedTreesPredict ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> treeEnsembleHandle، Iterable < عملوند <صحیح >> bucketizedFeatures، لانگ logitsDimension)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesPredict را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ویژگی های bucketized فهرستی از تانسورهای رتبه 1 حاوی شناسه سطل برای هر ویژگی.
logitsDimension اسکالر، بعد لجیت ها، که برای شکل لجیت جزئی استفاده می شود.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BoostedTreesPredict

عمومی خروجی <شناور> logits ()

رتبه خروجی 2 تانسور حاوی لجیت برای هر مثال.