BoostedTreesPredict

کلاس نهایی عمومی BoostedTreesPredict

پیش‌بینی‌کننده‌های گروه رگرسیون افزایشی چندگانه را روی نمونه‌های ورودی و

لاجیت ها را محاسبه می کند. برای استفاده در حین پیش بینی طراحی شده است. تمام درختان را طی می کند و امتیاز نهایی را برای هر نمونه محاسبه می کند.

روش های عمومی

خروجی <Float>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک BoostedTreesPredict
ایجاد ( scope scope، Operand <?> treeEnsembleHandle، Iterable< Operand <Integer>> bucketized Features، Long logitsDimension)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesPredict را بسته بندی می کند.
خروجی <Float>
لاجیتز ()
رتبه خروجی 2 تانسور حاوی لجیت برای هر مثال.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Float> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static BoostedTreesPredict create ( Scope scope, Operand <?> treeEnsembleHandle, Iterable< Operand <Integer>> bucketized Features, Long logitsDimension)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesPredict را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ویژگی های bucketized فهرستی از تانسورهای رتبه 1 حاوی شناسه سطل برای هر ویژگی.
logitsDimension اسکالر، بعد لجیت ها، که برای شکل لجیت جزئی استفاده می شود.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BoostedTreesPredict

خروجی عمومی <Float> logits ()

رتبه خروجی 2 تانسور حاوی لجیت برای هر مثال.