هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp

عمومی BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp کلاس نهایی

یک دسته برای BoostedTreesQuantileStreamResource ایجاد می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp.Options ویژگی اختیاری برای BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp
ایجاد ( محدوده دامنه، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp.Options ظرف (ظرف رشته)

عمومی استاتیک BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp ایجاد ( محدوده دامنه، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp

عمومی خروجی <؟> منابع ()

عمومی استاتیک BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp.Options sharedName (رشته sharedName)