CSVDataset

کلاس نهایی عمومی CSVDataset

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
CSVDataset ایستا
ایجاد ( scope scope, Operand <String> نام فایل ها, Operand <String> compressionType, Operand <Long> bufferSize, Operand <Boolean> header, Operand <String> fieldDelim, Operand <Boolean> useQuoteDelim, Operand <String> navValue, Operand <Long > SelectCols، Iterable< Operand <?>> recordDefaults، List< Shape > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CSVDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد مجموعه ایستا CSVDataset ( دامنه دامنه ، نام فایل <String> Operand ، نوع فشرده سازی <String>، باfferSize <Long>، سربرگ عملوند <Boolean>، عملوند <String> fieldDelim، عملوند <Boolean> useQuoteDelim، عملوند <String> navValue، عملوند <Long> selectCols، Iterable< Operand <?>> recordDefaults، List< Shape > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CSVDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CSVDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()