هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CSVDataset

عمومی CSVDataset کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص CSVDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> نام فایل، عملوند <رشته> compressionType، عملوند <طولانی> bufferSize، عملوند <بولی> هدر، عملوند <رشته> fieldDelim، عملوند <بولی> useQuoteDelim، عملوند <رشته> naValue، عملوند <طولانی > selectCols، Iterable < عملوند <؟ >> recordDefaults، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CSVDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CSVDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> نام فایل، عملوند <رشته> compressionType، عملوند <طولانی> bufferSize، عملوند <بولی> هدر، عملوند <رشته> fieldDelim، عملوند <بولی> useQuoteDelim، عملوند <رشته> naValue، عملوند <طولانی> selectCols، Iterable < عملوند <؟ >> recordDefaults، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CSVDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CSVDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()