هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CSVDatasetV2

عمومی CSVDatasetV2 کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص CSVDatasetV2
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> نام فایل، عملوند <رشته> compressionType، عملوند <طولانی> bufferSize، عملوند <بولی> هدر، عملوند <رشته> fieldDelim، عملوند <بولی> useQuoteDelim، عملوند <رشته> naValue، عملوند <طولانی > selectCols، Iterable < عملوند <؟ >> recordDefaults، عملوند <طولانی> excludeCols، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید CSVDatasetV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CSVDatasetV2 ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> نام فایل، عملوند <رشته> compressionType، عملوند <طولانی> bufferSize، عملوند <بولی> هدر، عملوند <رشته> fieldDelim، عملوند <بولی> useQuoteDelim، عملوند <رشته> naValue، عملوند <طولانی> selectCols، Iterable < عملوند <؟ >> recordDefaults، عملوند <طولانی> excludeCols، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید CSVDatasetV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CSVDatasetV2

عمومی خروجی <؟> دسته ()