CacheDatasetV2

کلاس نهایی عمومی CacheDatasetV2

کلاس های تو در تو

کلاس CacheDatasetV2.Options ویژگی های اختیاری برای CacheDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
CacheDatasetV2 استاتیک
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset، Operand <String> نام فایل، Operand <?> cache، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید CacheDatasetV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
CacheDatasetV2.Options ایستا
فراداده (فراداده رشته ای)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد CacheDatasetV2 ایستا عمومی ( Scope scope، Operand <?> inputDataset، Operand <String> نام فایل، Operand <?> cache، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید CacheDatasetV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CacheDatasetV2

دسته عمومی خروجی <?> ()

فراداده عمومی CacheDatasetV2.Options (فراداده رشته)