CheckNumericsV2

کلاس نهایی عمومی CheckNumericsV2

یک تانسور را برای مقادیر NaN، -Inf و +Inf بررسی می کند.

هنگام اجرا، اگر «تانسور» مقادیری داشته باشد که عدد (NaN) یا بی‌نهایت (Inf) نباشد، خطای «InvalidArgument» را گزارش می‌کند. در غیر این صورت، تانسور ورودی را برمی گرداند. برخلاف CheckNumerics (V1)، CheckNumericsV2 -Inf و +Inf را در خطاهایی که می زند متمایز می کند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T گسترش شماره> CheckNumericsV2 <T>
ایجاد (حوزه دامنه ، تانسور عملوند <T>، پیام رشته)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید CheckNumericsV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد استاتیک عمومی CheckNumericsV2 <T> ( دامنه دامنه ، تانسور عملوند <T>، پیام رشته)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید CheckNumericsV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
پیام پیشوند پیام خطا
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CheckNumericsV2

خروجی عمومی <T> خروجی ()