هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ClipByValue

عمومی ClipByValue کلاس نهایی

مقادیر تانسور را به حداقل و حداکثر مشخص می کند.

با توجه به تانسور «t»، این عملیات تانسوری از همان نوع و شکل «t» را با مقادیر «clip_value_min» و «clip_value_max» برمی‌گرداند. هر مقدار کمتر از «clip_value_min» روی «clip_value_min» تنظیم می‌شود. هر مقدار بیشتر از «clip_value_max» روی «clip_value_max» تنظیم می‌شود.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> ClipByValue <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> T، عملوند <T> clipValueMin، عملوند <T> clipValueMax)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ClipByValue را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
«Tensor» بریده شده با همان شکل ورودی «t».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ClipByValue <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> T، عملوند <T> clipValueMin، عملوند <T> clipValueMax)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ClipByValue را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تی یک "تنسور".
clipValueMin «تنسور» 0-D (اسکالار)، یا «تنسور» با شکلی مشابه «t». حداقل مقداری که باید برش داده شود.
clipValueMax «تنسور» 0-D (اسکالار)، یا «تنسور» با شکلی مشابه «t». حداکثر مقدار برای کلیپ.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ClipByValue

عمومی خروجی <T> خروجی ()

«Tensor» بریده شده با همان شکل ورودی «t».