هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CollectiveAllToAllV3

عمومی CollectiveAllToAllV3 کلاس نهایی

به طور متقابل تانسورهای متعدد از نوع و شکل یکسان را مبادله می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس CollectiveAllToAllV3.Options ویژگی اختیاری برای CollectiveAllToAllV3

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> CollectiveAllToAllV3 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <؟> ارتباط، عملوند <صحیح> groupAssignment، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveAllToAllV3 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
شخص CollectiveAllToAllV3.Options
timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CollectiveAllToAllV3 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <؟> ارتباط، عملوند <صحیح> groupAssignment، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveAllToAllV3 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollectiveAllToAllV3

عمومی خروجی <T> داده ها ()

عمومی استاتیک CollectiveAllToAllV3.Options timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)