هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CollectiveBcastRecvV2

عمومی CollectiveBcastRecvV2 کلاس نهایی

یک مقدار تانسور را از دستگاه دیگری دریافت می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس CollectiveBcastRecvV2.Options ویژگی اختیاری برای CollectiveBcastRecvV2

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص CollectiveBcastRecvV2.Options
communicationHint (رشته communicationHint)
شخص <U، T گسترش تعداد> CollectiveBcastRecvV2 <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> groupSize، عملوند <صحیح> groupKey، عملوند <صحیح> instanceKey، عملوند <T> شکل، کلاس <U> T، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveBcastRecvV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
شخص CollectiveBcastRecvV2.Options
timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CollectiveBcastRecvV2.Options communicationHint (رشته communicationHint)

عمومی استاتیک CollectiveBcastRecvV2 <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> groupSize، عملوند <صحیح> groupKey، عملوند <صحیح> instanceKey، عملوند <T> شکل، کلاس <U> T، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveBcastRecvV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollectiveBcastRecvV2

عمومی خروجی <U> داده ها ()

عمومی استاتیک CollectiveBcastRecvV2.Options timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)