هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CollectiveGatherV2

عمومی CollectiveGatherV2 کلاس نهایی

متقابل تانسورهای متعددی از نوع و شکل یکسان را جمع می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس CollectiveGatherV2.Options ویژگی اختیاری برای CollectiveGatherV2

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص CollectiveGatherV2.Options
communicationHint (رشته communicationHint)
شخص <T گسترش تعداد> CollectiveGatherV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <صحیح> groupSize، عملوند <صحیح> groupKey، عملوند <صحیح> instanceKey، Iterable < عملوند <؟ >> orderingToken، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveGatherV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
شخص CollectiveGatherV2.Options
timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CollectiveGatherV2.Options communicationHint (رشته communicationHint)

عمومی استاتیک CollectiveGatherV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <صحیح> groupSize، عملوند <صحیح> groupKey، عملوند <صحیح> instanceKey، Iterable < عملوند <؟ >> orderingToken، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveGatherV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollectiveGatherV2

عمومی خروجی <T> داده ها ()

عمومی استاتیک CollectiveGatherV2.Options timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)