CollectiveInitializeCommunicator

کلاس نهایی عمومی CollectiveInitializeCommunicator

یک گروه را برای عملیات جمعی راه اندازی می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس CollectiveInitializeCommunicator.Options ویژگی های اختیاری برای CollectiveInitializeCommunicator

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static CollectiveInitializeCommunicator.Options
communicaHint (راهنمای ارتباط رشته ای)
خروجی <?>
Static CollectiveInitializeCommunicator
ایجاد ( scope scope، Operand <Integer> groupKey، Operand <Integer> rank، Operand <Integer> groupSize، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveInitializeCommunicator جدید را بسته بندی می کند.
Static CollectiveInitializeCommunicator.Options
timeoutSeconds (Float timeoutSeconds)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی CollectiveInitializeCommunicator.Options communicationHint (String communicationHint)

خروجی عمومی <?> ارتباط دهنده ()

ایجاد استاتیک عمومی CollectiveInitializeCommunicator ( scope scope، Operand <Integer> groupKey، Operand <Integer> rank، Operand <Integer> groupSize، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveInitializeCommunicator جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از CollectiveInitializeCommunicator

عمومی Static CollectiveInitializeCommunicator.Options timeoutSeconds (Float timeoutSeconds)