CollectivePermute

کلاس نهایی عمومی CollectivePermute

عملیاتی برای جابجایی تانسورها در نمونه های تکرار شده TPU.

هر نمونه ورودی خود را ارائه می کند.

برای مثال، فرض کنید 4 نمونه TPU وجود دارد: «[A، B، C، D]». ارسال source_target_pairs=`[[0,1],[1,2],[2,3],[3,0]]` خروجی ها را دریافت می کند: `[D, A, B, C]`.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> CollectivePermute <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <صحیح> sourceTargetPairs)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectivePermute جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
ورودی جایگشت شده

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CollectivePermute <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <Integer> sourceTargetPairs)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectivePermute جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ورودی محلی که باید جایگزین شود. در حال حاضر فقط float و bfloat16 را پشتیبانی می کند.
sourceTargetPairs یک تانسور با شکل [num_pairs, 2].
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollectivePermute

خروجی عمومی <T> خروجی ()

ورودی جایگشت شده