CollectiveReduceV2

کلاس نهایی عمومی CollectiveReduceV2

به طور متقابل تانسورهای متعدد از نوع و شکل یکسان را کاهش می دهد.

«is_stateless» به این معنی است که هر عملیاتی نیازی به وابستگی های کنترلی به سایر عملیات های جمعی ندارد. در این مورد، کلیدهایی که در زمان اجرا منحصر به فرد هستند (به عنوان مثال «کلید_نمونه») باید برای تشخیص گروه‌های جمعی استفاده شوند.

کلاس های تو در تو

کلاس CollectiveReduceV2.Options ویژگی های اختیاری برای CollectiveReduceV2

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static CollectiveReduceV2.Options
communicaHint (راهنمای ارتباط رشته ای)
استاتیک <T گسترش شماره> CollectiveReduceV2 <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <Integer> groupSize، عملوند <Integer> groupKey، عملوند <Integer> instanceKey، Iterable< Operand <?>> orderingToken، String mergeOp، String finalOp، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveReduceV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
Static CollectiveReduceV2.Options
istateless (بولی istateless)
Static CollectiveReduceV2.Options
maxSubdivsPerDevice (Long maxSubdivsPerDevice)
Static CollectiveReduceV2.Options
timeoutSeconds (Float timeoutSeconds)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static CollectiveReduceV2.Options communicationHint (String communicationHint)

عمومی Static CollectiveReduceV2 <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <Integer> groupSize، عملوند <Integer> groupKey، عملوند <Integer> instanceKey، Iterable< Operand <?>> orderingToken، String mergeOp، String finalOp، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveReduceV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollectiveReduceV2

اطلاعات خروجی عمومی <T> ()

عمومی Static CollectiveReduceV2.Options istateless است (بولی istateless)

عمومی Static CollectiveReduceV2.Options maxSubdivsPerDevice (Long maxSubdivsPerDevice)

استاتیک عمومی CollectiveReduceV2. Options timeoutSeconds (Float timeoutSeconds)