هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CollectiveReduceV2

عمومی CollectiveReduceV2 کلاس نهایی

به طور متقابل تانسورهای متعدد از نوع و شکل یکسان را کاهش می دهد.

کلاس های تو در تو

کلاس CollectiveReduceV2.Options ویژگی اختیاری برای CollectiveReduceV2

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص CollectiveReduceV2.Options
communicationHint (رشته communicationHint)
شخص <T گسترش تعداد> CollectiveReduceV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <صحیح> groupSize، عملوند <صحیح> groupKey، عملوند <صحیح> instanceKey، Iterable < عملوند <؟ >> orderingToken، رشته mergeOp، رشته finalOp، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveReduceV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
شخص CollectiveReduceV2.Options
maxSubdivsPerDevice (بلند maxSubdivsPerDevice)
شخص CollectiveReduceV2.Options
timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CollectiveReduceV2.Options communicationHint (رشته communicationHint)

عمومی استاتیک CollectiveReduceV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <صحیح> groupSize، عملوند <صحیح> groupKey، عملوند <صحیح> instanceKey، Iterable < عملوند <؟ >> orderingToken، رشته mergeOp، رشته finalOp، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveReduceV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollectiveReduceV2

عمومی خروجی <T> داده ها ()

عمومی استاتیک CollectiveReduceV2.Options maxSubdivsPerDevice (بلند maxSubdivsPerDevice)

عمومی استاتیک CollectiveReduceV2.Options timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)