هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CompositeTensorVariantFromComponents

CompositeTensorVariantFromComponents کلاس نهایی عمومی

یک مقدار «ExtensionType» را در یک تانسور اسکالر «متغییر» کد می کند.

یک تانسور نوع اسکالر حاوی یک «CompositeTensorVariant» با اجزای Tensor و TypeSpec مشخص شده را برمی‌گرداند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص CompositeTensorVariantFromComponents
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <؟ >> قطعات، رشته فراداده)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CompositeTensorVariantFromComponents جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
کد گذاری ()
یک تانسور «نوعی» که حاوی مقدار کدگذاری شده است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CompositeTensorVariantFromComponents ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <؟ >> قطعات، رشته فراداده)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CompositeTensorVariantFromComponents جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
اجزاء تانسورهای جزء برای مقدار نوع پسوند.
ابرداده سریال سازی رشته برای TypeSpec. (توجه: رمزگذاری TypeSpec ممکن است در نسخه های بعدی TensorFlow تغییر کند.)
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CompositeTensorVariantFromComponents

عمومی خروجی <؟> کد گذاری ()

یک تانسور «نوعی» که حاوی مقدار کدگذاری شده است.