هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ComputeBatchSize

عمومی ComputeBatchSize کلاس نهایی

اندازه دسته ایستا یک مجموعه داده بدون دسته های جزئی را محاسبه می کند.

روش های عمومی

خروجی <طولانی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <طولانی>
شخص ComputeBatchSize
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ComputeBatchSize جدید را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی خروجی <طولانی> batchSize ()

عمومی استاتیک ComputeBatchSize ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ComputeBatchSize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ComputeBatchSize