ConfigureAndInitializeGlobalTPU

کلاس نهایی عمومی ConfigureAndInitializeGlobalTPU

عملیاتی که ساختارهای متمرکز را برای یک سیستم TPU توزیع شده تنظیم می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس ConfigureAndInitializeGlobalTPU.Options ویژگی های اختیاری برای ConfigureAndInitializeGlobalTPU

روش های عمومی

خروجی <عدد صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static ConfigureAndInitializeGlobalTPU
ایجاد (حوزه دامنه ، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید ConfigureAndInitializeGlobalTPU را بسته بندی می کند.
خروجی <عدد صحیح>
خروجی ()
بردار حاوی شناسه جهانی TPU هر TPU در میزبان.
Static ConfigureAndInitializeGlobalTPU.Options
useTfrtHostRuntime (useTfrtHostRuntime بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Integer> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی ConfigureAndInitializeGlobalTPU ایجاد ( حوزه دامنه ، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید ConfigureAndInitializeGlobalTPU را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ConfigureAndInitializeGlobalTPU

خروجی عمومی خروجی <عدد صحیح> ()

بردار حاوی شناسه جهانی TPU هر TPU در میزبان.

عمومی Static ConfigureAndInitializeGlobalTPU.Options useTfrtHostRuntime (useTfrtHostRuntime بولی)