هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ConfigureDistributedTPU

عمومی ConfigureDistributedTPU کلاس نهایی

ساختارهای متمرکز را برای یک سیستم TPU توزیع شده تنظیم می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس ConfigureDistributedTPU.Options ویژگی اختیاری برای ConfigureDistributedTPU

روش های عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ConfigureDistributedTPU.Options
compilationFailureClosesChips (بولی compilationFailureClosesChips)
شخص ConfigureDistributedTPU
ایجاد ( محدوده دامنه، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ConfigureDistributedTPU را بسته بندی می کند.
شخص ConfigureDistributedTPU.Options
embeddingConfig (رشته embeddingConfig)
شخص ConfigureDistributedTPU.Options
enableWholeMeshCompilations (enableWholeMeshCompilations بولی)
شخص ConfigureDistributedTPU.Options
isGlobalInit (بولی isGlobalInit)
خروجی <رشته>
توپولوژی ()
یک tensorflow.tpu.TopologyProto سریالی که توپولوژی TPU را توصیف می کند.
شخص ConfigureDistributedTPU.Options
tpuCancellationClosesChips (بلند tpuCancellationClosesChips)
شخص ConfigureDistributedTPU.Options
tpuEmbeddingConfig (رشته tpuEmbeddingConfig)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ConfigureDistributedTPU.Options compilationFailureClosesChips (بولی compilationFailureClosesChips)

عمومی استاتیک ConfigureDistributedTPU ایجاد ( محدوده دامنه، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ConfigureDistributedTPU را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ConfigureDistributedTPU

عمومی استاتیک ConfigureDistributedTPU.Options embeddingConfig (رشته embeddingConfig)

مولفه های
embeddingConfig رزرو شده است. استفاده نکن.

عمومی استاتیک ConfigureDistributedTPU.Options enableWholeMeshCompilations (بولی enableWholeMeshCompilations)

عمومی استاتیک ConfigureDistributedTPU.Options isGlobalInit (بولی isGlobalInit)

مولفه های
isGlobalInit رزرو شده است. استفاده نکن.

عمومی خروجی <رشته> توپولوژی ()

یک tensorflow.tpu.TopologyProto سریالی که توپولوژی TPU را توصیف می کند.

عمومی استاتیک ConfigureDistributedTPU.Options tpuCancellationClosesChips (بلند tpuCancellationClosesChips)

عمومی استاتیک ConfigureDistributedTPU.Options tpuEmbeddingConfig (رشته tpuEmbeddingConfig)

مولفه های
tpuEmbeddingConfig tensorflow.tpu.TPUEmbeddingConfiguration سریالی که جستجوهای جاسازی برنامه را توصیف می کند.