هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CopyHost

عمومی CopyHost کلاس نهایی

یک تانسور را در میزبان کپی کنید.

کپی عمیق تانسور را از CPU به CPU انجام می دهد. توجه: اگر با توجه به وضعیت گیتینگ gRPC فعلی، تمام عملیات اشکال زدایی پیوست شده پایین دست غیرفعال شوند، خروجی به سادگی تانسور ورودی را بدون کپی عمیق ارسال می کند. برای جزئیات بیشتر به مستندات Debug* ops مراجعه کنید.

برخلاف Copy Op، این op دارای محدودیت HostMemory در ورودی یا خروجی خود است.

کلاس های تو در تو

کلاس CopyHost.Options ویژگی اختیاری برای CopyHost

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> CopyHost <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CopyHost جدید را بسته بندی می کند.
شخص CopyHost.Options
debugOpsSpec (فهرست <رشته> debugOpsSpec)
خروجی <T>
شخص CopyHost.Options
tensorName (رشته tensorName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CopyHost <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CopyHost جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور ورودی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CopyHost

عمومی استاتیک CopyHost.Options debugOpsSpec (فهرست <رشته> debugOpsSpec)

مولفه های
debugOpsSpec لیستی از مشخصات عملیات اشکال زدایی (op، url، gated_grpc) برای عملیات اشکال زدایی پیوست شده. هر عنصر لیست دارای قالب است ; ; ، که در آن gated_grpc بولی به صورت 0/1 نمایش داده می شود. به عنوان مثال، "DebugIdentity;grpc://foo:3333;1"، "DebugIdentity;file:///tmp/tfdbg_1;0".

عمومی خروجی <T> خروجی ()

عمومی استاتیک CopyHost.Options tensorName (رشته tensorName)

مولفه های
tensorname نام تانسور ورودی.