CrossReplicaSum

کلاس نهایی عمومی CrossReplicaSum

یک عملیات جمع‌آوری ورودی‌ها در نمونه‌های تکراری TPU.

هر نمونه ورودی خود را ارائه می کند.

برای مثال، فرض کنید 8 نمونه TPU وجود دارد: «[A، B، C، D، E، F، G، H]». عبور از group_assignment=`[[0,2,4,6],[1,3,5,7]]` 'A, C, E, G' را به عنوان گروه 0 و 'B, D, F, H' قرار می دهد به عنوان گروه 1. بنابراین خروجی ها را به دست می آوریم: `[A+C+E+G, B+D+F+H, A+C+E+G, B+D+F+H, A+C+E+ G، B+D+F+H، A+C+E+G، B+D+F+H]`.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T گسترش تعداد> CrossReplicaSum <T>
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <Integer> groupAssignment)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CrossReplicaSum جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
مجموع تمام ورودی های توزیع شده

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CrossReplicaSum <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <Integer> groupAssignment)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CrossReplicaSum جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ورودی محلی به جمع.
گروه انتساب یک تانسور int32 با شکل [num_groups, num_replicas_per_group]. «group_assignment[i]» نشان‌دهنده شناسه‌های مشابه در زیرگروه i است.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CrossReplicaSum

خروجی عمومی <T> خروجی ()

مجموع تمام ورودی های توزیع شده