هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CudnnRNNCanonicalToParamsV2

عمومی CudnnRNNCanonicalToParamsV2 کلاس نهایی

پارامترهای CudnnRNN را از فرم متعارف به فرم قابل استفاده تبدیل می کند. از طرح ریزی در LSTM پشتیبانی می کند.

مجموعه ای از وزنه ها را در بافر پارامترهای مات می نویسد تا بتوان از آنها در تمرینات یا استنباط های آینده استفاده کرد.

توجه داشته باشید که بافر پارامترها ممکن است با GPUهای مختلف سازگار نباشد. بنابراین هرگونه ذخیره و بازیابی باید به وزن ها و بایاس های متعارف تبدیل شود.

num_layers: تعداد لایه ها را در مدل RNN مشخص می کند. num_units: اندازه حالت پنهان را مشخص می کند. input_size: اندازه حالت ورودی را مشخص می کند. وزنه‌ها: شکل متعارف وزنه‌ها که می‌توان برای ذخیره و ترمیم استفاده کرد. احتمال سازگاری آنها با نسل های مختلف بیشتر است. سوگیری ها: شکل متعارف بایاس ها که می تواند برای ذخیره و بازیابی استفاده شود. احتمال سازگاری آنها با نسل های مختلف بیشتر است. num_params_weights: تعداد ماتریس پارامتر وزن برای همه لایه ها. num_params_biases: تعداد بردار پارامتر بایاس برای همه لایه ها. rnn_mode: نوع مدل RNN را نشان می دهد. input_mode: نشان می دهد که آیا پیش بینی خطی بین ورودی و محاسبه واقعی قبل از لایه اول وجود دارد یا خیر. 'skip_input' تنها زمانی مجاز است که input_size == num_units; 'auto_select' به معنی 'skip_input' است وقتی input_size == num_unit; در غیر این صورت، به معنای "input_linear" است. جهت: نشان می دهد که آیا یک مدل دو جهته استفاده خواهد شد یا خیر. dir = (جهت == دو طرفه) ? 2 : 1 ترک تحصیل: احتمال ترک تحصیل. وقتی روی 0 تنظیم شود، انصراف غیرفعال می شود. seed: اولین بخش از دانه برای شروع افت تحصیلی. seed2: قسمت دوم یک دانه برای مقداردهی اولیه ترک تحصیل. num_proj: ابعاد خروجی برای ماتریس های طرح ریزی. اگر None یا 0 باشد، هیچ طرح ریزی انجام نمی شود.

کلاس های تو در تو

کلاس CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options ویژگی اختیاری برای CudnnRNNCanonicalToParamsV2

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> CudnnRNNCanonicalToParamsV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> numLayers، عملوند <صحیح> numUnits، عملوند <صحیح> inputSize، Iterable < عملوند <T >> وزن، Iterable < عملوند <T >> تعصبات، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید CudnnRNNCanonicalToParamsV2 را بسته بندی می کند.
شخص CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options
جهت (جهت رشته)
شخص CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options
ترک تحصیل (ترک تحصیل شناور)
شخص CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options
inputMode (رشته inputMode)
شخص CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options
numProj (بلند numProj)
خروجی <T>
شخص CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options
rnnMode (رشته rnnMode)
شخص CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options
دانه (دانه بلند)
شخص CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options
seed2 (seed2 طولانی)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CudnnRNNCanonicalToParamsV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> numLayers، عملوند <صحیح> numUnits، عملوند <صحیح> inputSize، Iterable < عملوند <T >> وزن، Iterable < عملوند <T >> تعصبات، گزینه های .. . گزینه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید CudnnRNNCanonicalToParamsV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CudnnRNNCanonicalToParamsV2

عمومی استاتیک CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options جهت (جهت رشته)

عمومی استاتیک CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options ترک تحصیل (ترک تحصیل شناور)

عمومی استاتیک CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options inputMode (رشته inputMode)

عمومی استاتیک CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options numProj (بلند numProj)

عمومی خروجی <T> پارامترهای ()

عمومی استاتیک CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options rnnMode (رشته rnnMode)

عمومی استاتیک CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options دانه (دانه بلند)

عمومی استاتیک CudnnRNNCanonicalToParamsV2.Options seed2 (بلند seed2)