هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DatasetCardinality

کلاس نهایی عمومی DatasetCardinality

اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی» را برمی‌گرداند.

اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی» را برمی‌گرداند.

کلاس های تو در تو

کلاس DatasetCardinality.Options ویژگی های اختیاری برای DatasetCardinality

روش های عمومی

خروجی <Long>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <Long>
کاردینالیتی ()
اصلی بودن «مجموعه_داده های ورودی».
استاتیک DatasetCardinality.Options
cardinalityOptions (String cardinalityOptions)
استاتیک DatasetCardinality
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DatasetCardinality جدید را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

خروجی عمومی <طولانی> کاردینالیتی ()

اصلی بودن «مجموعه_داده های ورودی». ثابت های نامگذاری شده برای نشان دادن کاردینالیته نامحدود و ناشناخته استفاده می شوند.

عمومی استاتیک DatasetCardinality.Options cardinalityOptions (String cardinalityOptions)

عمومی ایستا DatasetCardinality ایجاد ( Scope scope، Operand <?> inputDataset، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DatasetCardinality جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده را برای برگرداندن کاردینالیته نشان می دهد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DatasetCardinality
،
کلاس نهایی عمومی DatasetCardinality

اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی» را برمی‌گرداند.

اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی» را برمی‌گرداند.

کلاس های تو در تو

کلاس DatasetCardinality.Options ویژگی های اختیاری برای DatasetCardinality

روش های عمومی

خروجی <Long>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <Long>
کاردینالیتی ()
اصلی بودن «مجموعه_داده های ورودی».
استاتیک DatasetCardinality.Options
cardinalityOptions (String cardinalityOptions)
استاتیک DatasetCardinality
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DatasetCardinality جدید را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

خروجی عمومی <طولانی> کاردینالیتی ()

اصلی بودن «مجموعه_داده های ورودی». ثابت های نامگذاری شده برای نشان دادن کاردینالیته نامحدود و ناشناخته استفاده می شوند.

عمومی استاتیک DatasetCardinality.Options cardinalityOptions (String cardinalityOptions)

عمومی ایستا DatasetCardinality ایجاد ( Scope scope، Operand <?> inputDataset، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DatasetCardinality جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده را برای برگرداندن کاردینالیته نشان می دهد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DatasetCardinality