هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DatasetFromGraph

عمومی DatasetFromGraph کلاس نهایی

یک مجموعه داده از «graph_def» داده شده ایجاد می کند.

یک مجموعه داده از «graph_def» ارائه شده ایجاد می کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص DatasetFromGraph
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> graphDef)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DatasetFromGraph جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
دسته ()
یک تانسور متغیر که مجموعه داده را نشان می دهد.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DatasetFromGraph ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> graphDef)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DatasetFromGraph جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
graphDef نمایش نمودار مجموعه داده (به صورت سریال GraphDef).
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DatasetFromGraph

عمومی خروجی <؟> دسته ()

یک تانسور متغیر که مجموعه داده را نشان می دهد.