هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DatasetToGraphV2

عمومی DatasetToGraphV2 کلاس نهایی

یک GraphDef سریالی را برمی‌گرداند که «مجموعه داده‌های ورودی» را نشان می‌دهد.

یک نمایش گراف برای «مجموعه_داده‌های ورودی» را برمی‌گرداند.

کلاس های تو در تو

کلاس DatasetToGraphV2.Options ویژگی اختیاری برای DatasetToGraphV2

روش های عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص DatasetToGraphV2
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DatasetToGraphV2 جدید را بسته بندی می کند.
شخص DatasetToGraphV2.Options
externalStatePolicy (بلند externalStatePolicy)
خروجی <رشته>
نمودار ()
نمایش نمودار مجموعه داده (به صورت سریال GraphDef).
شخص DatasetToGraphV2.Options
stripDeviceAssignment (بولی stripDeviceAssignment)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DatasetToGraphV2 ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DatasetToGraphV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده را نشان می دهد تا نمایش نمودار را برای آن برگرداند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DatasetToGraphV2

عمومی استاتیک DatasetToGraphV2.Options externalStatePolicy (بلند externalStatePolicy)

عمومی خروجی <رشته> نمودار ()

نمایش نمودار مجموعه داده (به صورت سریال GraphDef).

عمومی استاتیک DatasetToGraphV2.Options stripDeviceAssignment (بولی stripDeviceAssignment)