هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DebugIdentityV2

عمومی DebugIdentityV2 کلاس نهایی

Debug Identity V2 Op.

در حین نوشتن محتوای تانسور ورودی با فراخوانی DebugEventsWriter، یک نگاشت هویت از ورودی به خروجی را ارائه می‌کند.

معنای تانسور ورودی به tensor_debug_mode بستگی دارد. در استفاده معمولی، تنها زمانی که graph_debug_mode FULL_TENSOR باشد، تانسور ورودی مستقیماً از محاسبات کاربر می آید (برای فهرستی از تمام مقادیر ممکن graph_debug_mode به protobuf/debug_event.proto مراجعه کنید). برای سایر حالت‌های اشکال‌زدایی، تانسور ورودی باید توسط یک عملیات یا زیرگراف اضافی تولید شود که اطلاعات خلاصه یک یا چند تانسور را محاسبه می‌کند.

کلاس های تو در تو

کلاس DebugIdentityV2.Options ویژگی اختیاری برای DebugIdentityV2

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص DebugIdentityV2.Options
circularBufferSize (بلند circularBufferSize)
شخص <T> DebugIdentityV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugIdentityV2 جدید را بسته بندی می کند.
شخص DebugIdentityV2.Options
debugUrls (فهرست <رشته> debugUrls)
شخص DebugIdentityV2.Options
opName (رشته opName)
خروجی <T>
شخص DebugIdentityV2.Options
outputSlot (بلند outputSlot)
شخص DebugIdentityV2.Options
tensorDebugMode (بلند tensorDebugMode)
شخص DebugIdentityV2.Options
tfdbgContextId (رشته tfdbgContextId)
شخص DebugIdentityV2.Options
tfdbgRunId (رشته tfdbgRunId)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DebugIdentityV2.Options circularBufferSize (بلند circularBufferSize)

عمومی استاتیک DebugIdentityV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugIdentityV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور ورودی، نوع غیر مرجع
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DebugIdentityV2

عمومی استاتیک DebugIdentityV2.Options debugUrls (فهرست <رشته> debugUrls)

مولفه های
اشکال زدایی فهرست آدرس‌های اینترنتی برای اشکال‌زدایی اهداف، به عنوان مثال، file:///foo/tfdbg_dump.

عمومی استاتیک DebugIdentityV2.Options opName (رشته opName)

مولفه های
opName اختیاری. نام عملیاتی که عملیات اشکال زدایی به آن مربوط می شود. فقط برای ردیابی تک تانسور استفاده می شود.

عمومی خروجی <T> خروجی ()

عمومی استاتیک DebugIdentityV2.Options outputSlot (بلند outputSlot)

مولفه های
اسلات خروجی اختیاری. شاخص شکاف خروجی تانسوری که عملیات اشکال زدایی به آن مربوط می شود. فقط برای ردیابی تک تانسور استفاده می شود.

عمومی استاتیک DebugIdentityV2.Options tensorDebugMode (بلند tensorDebugMode)

مولفه های
tensorDebugMode مقدار enum TensorDebugMode. برای جزئیات بیشتر به debug_event.proto مراجعه کنید.

عمومی استاتیک DebugIdentityV2.Options tfdbgContextId (رشته tfdbgContextId)

مولفه های
tfdbgContextId یک شناسه تولید شده توسط tfdbg برای زمینه ای که عملیات به آن تعلق دارد، به عنوان مثال، یک تابع tf.کامپایل شده مشخص.

عمومی استاتیک DebugIdentityV2.Options tfdbgRunId (رشته tfdbgRunId)