هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DebugNanCount

عمومی DebugNanCount کلاس نهایی

Debug NaN Value Counter Op.

تعداد NaN ها را در تانسور ورودی برای اشکال زدایی می شمارد.

کلاس های تو در تو

کلاس DebugNanCount.Options ویژگی اختیاری برای DebugNanCount

روش های عمومی

خروجی <طولانی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> DebugNanCount
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugNanCount جدید را بسته بندی می کند.
شخص DebugNanCount.Options
debugUrls (فهرست <رشته> debugUrls)
شخص DebugNanCount.Options
DEVICENAME (رشته DEVICENAME)
شخص DebugNanCount.Options
gatedGrpc (بولی gatedGrpc)
خروجی <طولانی>
شخص DebugNanCount.Options
tensorName (رشته tensorName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DebugNanCount ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugNanCount جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور ورودی، نوع غیر مرجع.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DebugNanCount

عمومی استاتیک DebugNanCount.Options debugUrls (فهرست <رشته> debugUrls)

مولفه های
اشکال زدایی فهرست URL ها برای اشکال زدایی اهداف، به عنوان مثال، file:///foo/tfdbg_dump، grpc:://localhost:11011.

عمومی استاتیک DebugNanCount.Options DEVICENAME (رشته DEVICENAME)

عمومی استاتیک DebugNanCount.Options gatedGrpc (بولی gatedGrpc)

مولفه های
gatedGrpc اینکه آیا این عملیات دروازه ای خواهد شد یا خیر. اگر هر یک از debug_url های این گره اشکال زدایی از طرح grpc:// باشد، وقتی مقدار این ویژگی روی True تنظیم شود، داده ها در واقع از طریق جریان grpc ارسال نمی شوند مگر اینکه این عملیات اشکال زدایی در debug_url فعال شده باشد. . اگر همه debug_url های این گره اشکال زدایی از طرح grpc:// باشند و عملیات اشکال زدایی در هیچ یک از آنها فعال نباشد، خروجی یک Tensor خالی خواهد بود.

عمومی خروجی <طولانی> خروجی ()

عمومی استاتیک DebugNanCount.Options tensorName (رشته tensorName)

مولفه های
tensorname نام تانسور ورودی