هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DecodePaddedRaw

عمومی DecodePaddedRaw کلاس نهایی

بایت های یک رشته را مجدداً به عنوان بردار اعداد تفسیر کنید.

کلاس های تو در تو

کلاس DecodePaddedRaw.Options ویژگی اختیاری برای DecodePaddedRaw

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> DecodePaddedRaw <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> inputBytes، عملوند <صحیح> fixedLength، کلاس <T> outType، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodePaddedRaw جدید را بسته بندی می کند.
شخص DecodePaddedRaw.Options
littleEndian (بولی littleEndian)
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور با یک بعد بیشتر از «بایت» ورودی.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DecodePaddedRaw <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> inputBytes، عملوند <صحیح> fixedLength، کلاس <T> outType، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodePaddedRaw جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
بایت های ورودی تانسور رشته ای که باید رمزگشایی شود.
طول ثابت طول بر حسب بایت برای هر عنصر از خروجی رمزگشایی شده. باید مضربی از اندازه نوع خروجی باشد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DecodePaddedRaw

عمومی استاتیک DecodePaddedRaw.Options littleEndian (بولی littleEndian)

مولفه های
کوچک اندیان آیا ورودی «input_bytes» به ترتیب اندکی است. برای مقادیر «out_type» که در یک بایت ذخیره می‌شوند، مانند «uint8» نادیده گرفته می‌شود.

عمومی خروجی <T> خروجی ()

یک تانسور با یک بعد بیشتر از «بایت» ورودی. بعد اضافه شده دارای اندازه ای برابر با طول عناصر «بایت» تقسیم بر تعداد بایت هایی است که «نوع_خارج» را نشان می دهد.