هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DeepCopy

کلاس نهایی عمومی DeepCopy

یک کپی از `x` ایجاد می کند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> DeepCopy <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DeepCopy جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
Y ()
y: یک «تنسور» از نوع «T».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DeepCopy <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DeepCopy جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ایکس تانسور منبع از نوع «T».
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DeepCopy

عمومی خروجی <T> Y ()

y: یک «تنسور» از نوع «T». یک کپی از `x`. تضمین می شود که «y» نام مستعار «x» نیست.