هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DenseToCSRSparseMatrix

عمومی DenseToCSRSparseMatrix کلاس نهایی

یک تانسور متراکم را به یک CSRSparseMatrix (احتمالاً دسته‌ای) تبدیل می‌کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> DenseToCSRSparseMatrix
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> denseInput، عملوند <طولانی> شاخص)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DenseToCSRSparseMatrix جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
sparseOutput ()
یک CSRSparseMatrix (احتمالا دسته‌ای)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DenseToCSRSparseMatrix ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> denseInput، عملوند <طولانی> شاخص)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DenseToCSRSparseMatrix جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی متراکم یک تانسور متراکم
شاخص ها شاخص های عناصر غیر صفر
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DenseToCSRSparseMatrix

عمومی خروجی <؟> sparseOutput ()

یک CSRSparseMatrix (احتمالا دسته‌ای)