هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DirectedInterleaveDataset

عمومی DirectedInterleaveDataset کلاس نهایی

جایگزینی برای «InterleaveDataset» در یک لیست ثابت از مجموعه داده «N».

کلاس های تو در تو

کلاس DirectedInterleaveDataset.Options ویژگی اختیاری برای DirectedInterleaveDataset

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص DirectedInterleaveDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> selectorInputDataset، Iterable < عملوند <؟ >> dataInputDatasets، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DirectedInterleaveDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص DirectedInterleaveDataset.Options
stopOnEmptyDataset (بولی stopOnEmptyDataset)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DirectedInterleaveDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> selectorInputDataset، Iterable < عملوند <؟ >> dataInputDatasets، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DirectedInterleaveDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
selectorInputDataset مجموعه داده ای از عناصر اسکالر «DT_INT64» که تعیین می کند کدام یک از ورودی های داده «N» باید عنصر خروجی بعدی را تولید کند.
dataInputDatasets مجموعه داده های «N» با همان نوع که بر اساس مقادیر «مجموعه داده_انتخابی_ورودی» به هم متصل می شوند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DirectedInterleaveDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک DirectedInterleaveDataset.Options stopOnEmptyDataset (بولی stopOnEmptyDataset)