هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DrawBoundingBoxesV2

عمومی DrawBoundingBoxesV2 کلاس نهایی

بر روی دسته ای از تصاویر، کادرهای مرزی را رسم کنید.

یک کپی از «تصاویر» را خروجی می‌دهد، اما بالای پیکسل‌ها، جعبه‌های مرزی صفر یا بیشتر مشخص‌شده توسط مکان‌های «جعبه‌ها» را ترسیم می‌کند. مختصات هر کادر محدود در «جعبه‌ها» به صورت «[y_min، x_min، y_max، x_max]» کدگذاری می‌شود. مختصات جعبه مرزی نسبت به عرض و ارتفاع تصویر زیرین در «[0.0، 1.0]» شناور هستند.

به عنوان مثال، اگر یک تصویر 100 x 200 پیکسل (ارتفاع x عرض) باشد و کادر مرزی «[0.1، 0.2، 0.5، 0.9]» باشد، مختصات بالا سمت چپ و پایین سمت راست کادر محدود کننده خواهد بود: 40، 10)» تا «(100، 50)» (در مختصات (x،y)).

ممکن است قسمت‌هایی از جعبه مرزی خارج از تصویر بیفتند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> DrawBoundingBoxesV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تصاویر، عملوند <شناور> جعبه، عملوند <شناور> رنگ)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید DrawBoundingBoxesV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
4-بعدی با همان شکل "تصاویر".

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DrawBoundingBoxesV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تصاویر، عملوند <شناور> جعبه، عملوند <شناور> رنگ)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید DrawBoundingBoxesV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تصاویر 4-بعدی با شکل «[دسته، ارتفاع، عرض، عمق]». دسته ای از تصاویر
جعبه ها 3-بعدی با شکل «[batch, num_bounding_boxes, 4]» حاوی جعبه‌های محدودکننده.
رنگ ها 2-بعدی فهرستی از رنگ‌های RGBA برای چرخه در جعبه‌ها.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DrawBoundingBoxesV2

عمومی خروجی <T> خروجی ()

4-بعدی با همان شکل "تصاویر". دسته ای از تصاویر ورودی با کادرهای مرزی که روی تصاویر کشیده شده اند.