DrawBoundingBoxesV2

کلاس نهایی عمومی DrawBoundingBoxesV2

بر روی دسته ای از تصاویر، کادرهای مرزی را رسم کنید.

یک کپی از «تصاویر» را خروجی می‌دهد، اما در بالای پیکسل‌ها، جعبه‌های مرزی صفر یا بیشتر مشخص‌شده توسط مکان‌های «جعبه‌ها» را ترسیم می‌کند. مختصات هر کادر محدود در «جعبه‌ها» به صورت «[y_min، x_min، y_max، x_max]» کدگذاری می‌شود. مختصات جعبه مرزی نسبت به عرض و ارتفاع تصویر زیرین در «[0.0، 1.0]» شناور هستند.

به عنوان مثال، اگر یک تصویر 100 x 200 پیکسل (ارتفاع x عرض) باشد و کادر مرزی «[0.1، 0.2، 0.5، 0.9]» باشد، مختصات بالا-چپ و پایین-راست کادر محدود کننده خواهد بود: 40، 10)» تا «(100، 50)» (در مختصات (x،y)).

ممکن است قسمت‌هایی از جعبه مرزی خارج از تصویر بیفتند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T گسترش شماره> DrawBoundingBoxesV2 <T>
ایجاد ( Scope scope، Operand <T> images, Operand <Float> boxes, Operand <Float> color)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید DrawBoundingBoxesV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
4-بعدی با همان شکل "تصاویر".

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا DrawBoundingBoxesV2 <T> ایجاد (حوزه دامنه ، تصاویر <T> عملوند ، کادرهای عملوند <Float>، رنگ های عملوند <Float>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید DrawBoundingBoxesV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تصاویر 4-بعدی با شکل «[دسته، ارتفاع، عرض، عمق]». دسته ای از تصاویر.
جعبه ها 3-بعدی با شکل «[batch, num_bounding_boxes, 4]» حاوی جعبه‌های محدودکننده.
رنگ ها 2-D. فهرستی از رنگ‌های RGBA برای چرخه در جعبه‌ها.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DrawBoundingBoxesV2

خروجی عمومی <T> خروجی ()

4-بعدی با همان شکل "تصاویر". دسته ای از تصاویر ورودی با کادرهای مرزی که روی تصاویر کشیده شده اند.