هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Empty

کلاس نهایی عمومی خالی

با شکل داده شده یک تانسور ایجاد می کند.

این عملیات یک تانسور از "شکل" و "dtype" ایجاد می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس Empty.Options ویژگی اختیاری برای Empty

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> خالی <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> شکل، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات Empty جدید را بسته بندی می کند.
شخص Empty.Options
init انجام (init انجام بولی)
خروجی <T>
خروجی ()
یک "تنسور" از نوع "T".

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک خالی <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> شکل، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات Empty جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل 1-D. شکل تانسور خروجی را نشان می دهد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Empty

عمومی استاتیک Empty.Options init انجام (init انجام بولی)

مولفه های
شروع کنید اگر True باشد، تانسور برگشتی را با مقدار پیش‌فرض dtype مقداردهی اولیه کنید. در غیر این صورت، پیاده سازی برای مقداردهی اولیه محتوای تانسور آزاد است.

عمومی خروجی <T> خروجی ()

یک "تنسور" از نوع "T".