هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

EmptyTensorList

عمومی EmptyTensorList کلاس نهایی

یک لیست تانسور خالی ایجاد و برمی گرداند.

همه عناصر لیست باید تانسورهای dtype element_dtype و شکل سازگار با element_shape باشند.

handle: یک لیست تانسور خالی. element_dtype: نوع عناصر موجود در لیست. element_shape: شکلی سازگار با عناصر موجود در لیست.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد، U> EmptyTensorList
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> elementShape، عملوند <صحیح> maxNumElements، کلاس <U> elementDtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات EmptyTensorList جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک EmptyTensorList ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> elementShape، عملوند <صحیح> maxNumElements، کلاس <U> elementDtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات EmptyTensorList جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از EmptyTensorList

عمومی خروجی <؟> دسته ()