هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

EmptyTensorMap

عمومی EmptyTensorMap کلاس نهایی

یک نقشه تانسور خالی ایجاد و برمی گرداند.

دسته: یک نقشه تانسور خالی

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص EmptyTensorMap
ایجاد ( محدوده دامنه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات EmptyTensorMap جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک EmptyTensorMap ایجاد ( محدوده دامنه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات EmptyTensorMap جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از EmptyTensorMap

عمومی خروجی <؟> دسته ()