هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

EnsureShape

عمومی EnsureShape کلاس نهایی

اطمینان حاصل می کند که شکل تانسور با شکل مورد انتظار مطابقت دارد.

اگر شکل تانسور ورودی با شکل مشخص شده مطابقت نداشته باشد، خطا ایجاد می کند. در غیر این صورت تانسور ورودی را برمی گرداند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> EnsureShape <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، شکل شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات EnsureShape جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسوری با شکل و محتویات مشابه تانسور یا مقدار ورودی.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک EnsureShape <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، شکل شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات EnsureShape جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسوری که شکل آن باید تایید شود.
شکل شکل مورد انتظار (احتمالاً تا حدی مشخص شده) تانسور ورودی.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از EnsureShape

عمومی خروجی <T> خروجی ()

تانسوری با شکل و محتویات مشابه تانسور یا مقدار ورودی.