هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExecuteTPUEmbeddingPartitioner

کلاس نهایی عمومی ExecuteTPUEmbeddingPartitioner

عملیاتی که پارتیشن‌کننده TPUEmbedding را در پیکربندی مرکزی اجرا می‌کند

دستگاه و اندازه HBM (بر حسب بایت) مورد نیاز برای عملیات TPUEmbedding را محاسبه می کند.

روش های عمومی

خروجی <String>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <String>
commonConfig ()
یک پروتوی پیکربندی مشترک رمزگذاری‌شده رشته‌ای حاوی ابرداده در مورد خروجی پارتیشن‌کننده TPUEmbedding و اندازه HBM (بر حسب بایت) مورد نیاز برای عملیات.
Static ExecuteTPUEmbeddingPartitioner
ایجاد ( حوزه دامنه، پیکربندی رشته)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExecuteTPUEmbeddingPartitioner جدید را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <String> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

خروجی عمومی <String> commonConfig ()

یک پروتوی پیکربندی مشترک رمزگذاری‌شده رشته‌ای حاوی ابرداده در مورد خروجی پارتیشن‌کننده TPUEmbedding و اندازه HBM (بر حسب بایت) مورد نیاز برای عملیات.

عمومی استاتیک ExecuteTPUEmbeddingPartitioner ایجاد ( حوزه دامنه، پیکربندی رشته)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExecuteTPUEmbeddingPartitioner جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
پیکربندی یک پروتو TPUEmbeddingConfiguration که به رشته ای تبدیل شده و پیکربندی TPUEmbedding مورد نظر را توصیف می کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExecuteTPUEmbeddingPartitioner