هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExperimentalAutoShardDataset

کلاس نهایی عمومی ExperimentalAutoShardDataset

مجموعه داده ای ایجاد می کند که مجموعه داده ورودی را خرد می کند.

مجموعه داده ای ایجاد می کند که مجموعه داده ورودی را توسط num_workers خرد می کند، و یک مجموعه داده خرد شده را برای کارگر شاخص برمی گرداند. این تلاش می‌کند تا با بررسی نمودار Dataset و درج یک عملیات خرده قبل از ورودی‌های یک مجموعه داده خواننده (به عنوان مثال CSVDataset، TFRecordDataset) یک مجموعه داده را به طور خودکار تقسیم کند.

اگر نتوانیم مجموعه داده را به طور خودکار تقسیم کنیم، این مجموعه داده یک خطای NotFound ایجاد می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس ExperimentalAutoShardDataset.Options ویژگی های اختیاری برای ExperimentalAutoShardDataset

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static ExperimentalAutoShardDataset.Options
autoShardPolicy (AutoShardPolicy طولانی مدت)
Static ExperimentalAutoShardDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <Long> numWorkers ، Operand <Long> index، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalAutoShardDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExperimentalAutoShardDataset.Options autoShardPolicy (طولانی AutoShardPolicy)

عمومی استاتیک ExperimentalAutoShardDataset ایجاد ( Scope scope، Operand <?> inputDataset، Operand <Long> numWorkers ، Operand <Long> index، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalAutoShardDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
numWorkers یک اسکالر نشان دهنده تعداد کارگرانی که این مجموعه داده را در سراسر توزیع می کنند.
فهرست مطالب یک اسکالر که نمایانگر شاخص کارگر فعلی از num_workers است.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalAutoShardDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()