هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExperimentalBytesProducedStatsDataset

عمومی ExperimentalBytesProducedStatsDataset کلاس نهایی

اندازه بایت‌های هر عنصر «مجموعه داده‌های ورودی» را در یک StatsAggregator ثبت می‌کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ExperimentalBytesProducedStatsDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <رشته> برچسب، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalBytesProducedStatsDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExperimentalBytesProducedStatsDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <رشته> برچسب، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalBytesProducedStatsDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalBytesProducedStatsDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()