هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExperimentalDatasetCardinality

عمومی ExperimentalDatasetCardinality کلاس نهایی

اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی» را برمی‌گرداند.

اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی» را برمی‌گرداند.

روش های عمومی

خروجی <طولانی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <طولانی>
کاردینالیتی ()
اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی».
شخص ExperimentalDatasetCardinality
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalDatasetCardinality جدید را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی خروجی <طولانی> کاردینالیتی ()

اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی». ثابت های نامگذاری شده برای نشان دادن کاردینالیته نامحدود و ناشناخته استفاده می شوند.

عمومی استاتیک ExperimentalDatasetCardinality ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalDatasetCardinality جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده را برای برگرداندن کاردینالیته نشان می دهد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalDatasetCardinality