ExperimentalDatasetCardinality

کلاس نهایی عمومی ExperimentalDatasetCardinality

اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی» را برمی‌گرداند.

اصلی بودن «مجموعه_داده‌های ورودی» را برمی‌گرداند.

روش های عمومی

خروجی <Long>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <Long>
قدرتمندی ()
اصلی بودن «مجموعه_داده های ورودی».
استاتیک ExperimentalDatasetCardinality
ایجاد ( scope scope, Operand <?> inputDataset)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalDatasetCardinality جدید را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

خروجی عمومی <طولانی> کاردینالیتی ()

اصلی بودن «مجموعه_داده های ورودی». ثابت های نامگذاری شده برای نشان دادن کاردینالیته نامحدود و ناشناخته استفاده می شوند.

عمومی استاتیک ExperimentalDatasetCardinality ایجاد ( حوزه دامنه ، عملوند <?> مجموعه داده ورودی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalDatasetCardinality جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده را برای برگرداندن کاردینالیته نشان می دهد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalDatasetCardinality