ExperimentalDenseToSparseBatchDataset

کلاس نهایی عمومی ExperimentalDenseToSparseBatchDataset

مجموعه داده ای ایجاد می کند که عناصر ورودی را در یک SparseTensor دسته بندی می کند.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static ExperimentalDenseToSparseBatchDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset، Operand <Long> batchSize، Operand <Long> rowShape، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalDenseToSparseBatchDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایستا عمومی ExperimentalDenseToSparseBatchDataset ایجاد ( Scope scope، Operand <?> inputDataset، Operand <Long> batchSize، Operand <Long> rowShape، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalDenseToSparseBatchDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک دسته برای یک مجموعه داده ورودی. باید یک جزء واحد داشته باشد.
اندازه دسته ای اسکالر تعداد عناصری که در یک دسته جمع می شوند را نشان می دهد.
ردیف شکل یک برداری که شکل متراکم هر ردیف را در SparseTensor تولید شده نشان می دهد. شکل ممکن است تا حدی مشخص شود، با استفاده از «-1» برای نشان دادن اینکه یک بعد خاص باید از حداکثر اندازه همه عناصر دسته استفاده کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalDenseToSparseBatchDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()