ExperimentalParseExampleDataset

کلاس نهایی عمومی ExperimentalParseExampleDataset

«مجموعه داده های ورودی» حاوی پروتوهای «نمونه» را به عنوان بردارهای DT_STRING به مجموعه داده ای از اشیاء «Tensor» یا «SparseTensor» تبدیل می کند که نمایانگر ویژگی های تجزیه شده است.

کلاس های تو در تو

کلاس ExperimentalParseExampleDataset.Options ویژگی های اختیاری برای ExperimentalParseExampleDataset

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static ExperimentalParseExampleDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset، Operand <Long> numParallelCalls، Iterable< Operand <?>> denseDefaults، List<String> sparseKeys، List<String> denseKeys، List<Class<?>> sparseTypes، List < > denseShapes، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalParseExampleDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
استاتیک ExperimentalParseExampleDataset.Options
شلخته (درخت بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا ExperimentalParseExampleDataset ایجاد ( scope scope, Operand <?> inputDataset, Operand <Long> numParallelCalls, Iterable< Operand <?>> denseDefaults, List<String> sparseKeys, List<String> denseKeys,List<String> dense?Ty>List<Class< List< Shape > denseShapes، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalParseExampleDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
denseDefaults کلیدهای رشته نگاشت دستوری به «Tensor». کلیدهای dict باید با کلیدهای متراکم ویژگی مطابقت داشته باشند.
کلیدهای پراکنده لیستی از کلیدهای رشته ای در ویژگی های نمونه. نتایج این کلیدها به عنوان اشیاء «SparseTensor» برگردانده می‌شوند.
کلیدهای متراکم فهرستی از تانسورهای رشته Ndense (اسکالرها). کلیدهای مورد انتظار در مثال‌ها ویژگی‌های مرتبط با مقادیر متراکم هستند.
SparseTypes فهرستی از «DTypes» با طول «sparse_keys». فقط tf.float32 (`FloatList`)، tf.int64 (`Int64List`) و tf.string (`BytesList`) پشتیبانی می شوند.
شکل های متراکم فهرستی از تاپل ها با طول «کلیدهای متراکم». شکل داده‌ها برای هر ویژگی متراکم که توسط «کلیدهای متراکم» ارجاع می‌شود. برای هر تانسور ورودی شناسایی شده با «کلیدهای_ متراکم» لازم است. باید یا کاملاً تعریف شده باشد، یا ممکن است شامل یک بعد اول ناشناخته باشد. بعد اول ناشناخته به این معنی است که ویژگی دارای تعداد متغیر بلوک است و شکل خروجی در امتداد این بعد در زمان ساخت نمودار ناشناخته در نظر گرفته می شود. padding برای عناصر minibatch کوچکتر از حداکثر تعداد بلوک برای ویژگی داده شده در طول این بعد اعمال می شود.
انواع خروجی لیست نوع برای مقادیر بازگشتی.
خروجی شکل ها لیست اشکال در حال تولید
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalParseExampleDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی استاتیک ExperimentalParseExampleDataset.Options sloppy (Boolean sloppy)