هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExperimentalRandomDataset

عمومی ExperimentalRandomDataset کلاس نهایی

مجموعه داده ای ایجاد می کند که اعداد شبه تصادفی را برمی گرداند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ExperimentalRandomDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <طولانی> بذر، عملوند <طولانی> seed2، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalRandomDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExperimentalRandomDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <طولانی> بذر، عملوند <طولانی> seed2، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalRandomDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
دانه یک دانه اسکالر برای مولد اعداد تصادفی. اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت از یک بذر تصادفی استفاده می شود.
دانه 2 دانه اسکالر دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalRandomDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()