هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExperimentalRebatchDataset

عمومی ExperimentalRebatchDataset کلاس نهایی

یک مجموعه داده ایجاد می کند که اندازه دسته را تغییر می دهد.

یک مجموعه داده ایجاد می کند که اندازه دسته ای مجموعه داده را به اندازه دسته ای فعلی // num_replicas تغییر می دهد.

کلاس های تو در تو

کلاس ExperimentalRebatchDataset.Options ویژگی اختیاری برای ExperimentalRebatchDataset

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ExperimentalRebatchDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> numReplicas، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalRebatchDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص ExperimentalRebatchDataset.Options
useFallback (بولی useFallback)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExperimentalRebatchDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> numReplicas، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalRebatchDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
numReplicas یک اسکالر نشان دهنده تعداد کپی ها برای توزیع این دسته در سراسر. در نتیجه این تغییر، اندازه دسته فعلی به این پارامتر تقسیم می شود.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalRebatchDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک ExperimentalRebatchDataset.Options useFallback (بولی useFallback)