هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExperimentalSetStatsAggregatorDataset

عمومی ExperimentalSetStatsAggregatorDataset کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ExperimentalSetStatsAggregatorDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <؟> statsAggregator، عملوند <رشته> برچسب، عملوند <رشته> counterPrefix، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalSetStatsAggregatorDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExperimentalSetStatsAggregatorDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <؟> statsAggregator، عملوند <رشته> برچسب، عملوند <رشته> counterPrefix، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalSetStatsAggregatorDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalSetStatsAggregatorDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()