ExperimentalSqlDataset

کلاس نهایی عمومی ExperimentalSqlDataset

مجموعه داده ای ایجاد می کند که یک پرس و جوی SQL را اجرا می کند و ردیف هایی از مجموعه نتایج را منتشر می کند.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static ExperimentalSqlDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <String> driverName، Operand <String> dataSourceName، Operand <String> query، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalSqlDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExperimentalSqlDataset ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <String> driverName، Operand <String> dataSourceName، Operand <String> query، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalSqlDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
نام راننده نوع پایگاه داده در حال حاضر، تنها نوع پشتیبانی شده 'sqlite' است.
dataSourceName یک رشته اتصال برای اتصال به پایگاه داده.
پرس و جو یک پرس و جوی SQL برای اجرا.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalSqlDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()