هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExperimentalStatsAggregatorHandle

عمومی ExperimentalStatsAggregatorHandle کلاس نهایی

یک منبع مدیر آمار ایجاد می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس ExperimentalStatsAggregatorHandle.Options ویژگی اختیاری برای ExperimentalStatsAggregatorHandle

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ExperimentalStatsAggregatorHandle.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص ExperimentalStatsAggregatorHandle
ایجاد ( محدوده دامنه، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalStatsAggregatorHandle جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص ExperimentalStatsAggregatorHandle.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExperimentalStatsAggregatorHandle.Options ظرف (ظرف رشته)

عمومی استاتیک ExperimentalStatsAggregatorHandle ایجاد ( محدوده دامنه، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalStatsAggregatorHandle جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalStatsAggregatorHandle

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک ExperimentalStatsAggregatorHandle.Options sharedName (رشته sharedName)