ExperimentalStatsAggregatorSummary

کلاس نهایی عمومی ExperimentalStatsAggregatorSummary

خلاصه ای از هر آمار ثبت شده توسط مدیر آمار داده شده را تولید می کند.

روش های عمومی

خروجی <String>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static ExperimentalStatsAggregatorSummary
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <?> تکرار کننده)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalStatsAggregatorSummary جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <String>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <String> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا ExperimentalStatsAggregatorSummary ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <?> تکرار کننده)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalStatsAggregatorSummary جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalStatsAggregatorSummary

خلاصه خروجی عمومی <String> ()